โครงการผู้สูงอายุคุณภาพสู่ต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โครงการส่งเสริมผู้นำสุขภาพ “หมอครอบครัว” Empowerment ตำบลไทรทอง

จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาให้ อสม.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในเขตตำบลไทรทอง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่


กิจกรรมเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2560กิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ระหว่างวันที่ 18-22 มค.59 ณ ตชด.127 วังน้ำเย็นองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองได้จัดกิจกรรม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 8 มค 59

 
 

   

ภาษีโรงเรือนและที่ดินยืนแบบ (ภรด.2) และชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้ายผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบ (ภป.1)และชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบ ภบท.5 และชำระภาษีภายในเืดือนเมษายน ของทุกปี


โครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านคลองยางนอก หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 5
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
โครงการติดมุ้งลวด เหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
โครงการขุดสระน้ำบ้านไทรเดี่ยว หมู่ที่ 4
โครงการขุดสระน้ำบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2
โครงการขุดลอดคลอง ขุดบ่อในคลองคูเรต หมู่ที่ 6
โครงการขยายเขตประปาบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลไทรทอง หมู่ที่ 2,5,6,7,8,และ1
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง พร้อมบ่อพัก ซอยแม่กอง หมู่ที่ 5
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง บ้านคลองยางนอก หมู่ที่ 8
โครงการติดตั้งพัดลมและเดินระบบสายไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
โครงการโรงจอดรถดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
โครงการขยายเขตเสียงตามสายบ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านไทรเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านคลองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมบูรณ์ทรัพย์ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 5
โครงการขุดสระ,ขุดลอกสระน้ำ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง
โครงการขุดลอกคลองคูเรต หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว
โครงการขุดลอกคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง
โครงการขุดลอกคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการขุดสระในคลอง ขุดลอกสระน้ำ บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ไทรทอง
โครงการขุดสระในคลอง ขุดลอกสระน้ำ บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 5
โครงการขุดลอกคลองทับพระ บ้านหินกอง หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๒ บ้านโนนสง่า
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางโครงการกั้นแนวที่ดินสาธารณะตรงข้ามที่ทำการ อบต.ไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาบ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบลไทรทอง จำนวน 4 จุด
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค
ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระน้ำหมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
ประกาศราคากลางโครงการขุดแก้มลิงกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอง(คลองไผ่) หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกขยายสระน้ำบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ลูก
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระน้ำและขุดแก้มลิงกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง
ประกาศราคากลางโครงการขุดแก้มลิงกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ ที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอง(คลองไผ่) หมู่ที่ 3
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 8
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านหินกอง
ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาอาการกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง
.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.ไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนพร้อมวางท่อข้างโรงเรียนบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.ไทรทอง
.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอบต.ไทรทอง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.ไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนพร้อมวางท่อข้างโรงเรียนบ้านหินกอง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ต.ไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอบต.ไทรทอง
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนพร้อมวางท่อข้างโรงเรียนบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมอบต.ไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนพร้อมวางท่อข้างโรงเรียนบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.ไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอบต.ไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมอบต.ไทรทอง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 6 และบ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 และบ้านคลองยางนอก หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 และบ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลไทรทอง
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว ตำบลไทรทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไทรทอง
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว ตำบลไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว ตำบลไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว ตำบลไทรทอง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)

ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ที่ 1
ประกาศแผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2558
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557
ข้อมูลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557
 
  ประกาศ รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ อบต.ไทรทอง  โทรศัพท์ :0- 3724-6013
   

หนังสือราชการ สถ.

   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
มือถือ 08-1377-7143   โทร./โทรสาร 0-3755-0387