แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนการเจ้าหน้าที่ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
  ที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการของส่วนการเจ้าหน้าที่
  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
  จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการของส่วนการเจ้าหน้าที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้
  จะขอบคุณยิ่ง

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. ประเภทผู้รับบริการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ นักเรียนนักศึกษา ผู้สมัครงาน บุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2.ท่านได้ใช้บริการในเรื่องใด

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และ N/A ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 N/A
1. การทักทายต้อนรับ
2. การแต่งกาย
3. กิริยามารยาท
4. ความพร้อมในการให้บริการ
5. ความรวดเร็วในการให้บริการ
6. การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของงาน
7. ความถูกต้องครบถ้วนของงานที่บริการ
8. การให้คำปรึกษาแนะนำ
9. สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
10. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน